Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění? Ty tak tvořily více než 57 % celkového objemu smluv životního pojištění. K dané problematice seženete informace na internetových stránkách pojišťoven nebo je možné využít i některou z online kalkulaček. Díky nim získáte lepší přehled o jednotlivých produktech, které jsou aktuálně na trhu dostupné.
Sjednat pojištění

Co je investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je kombinace klasického pojištění pro případ smrti i dalších rizik a investování pojistného do investičních fondů. Finální zhodnocení se odvíjí od zvolené investiční strategie. Toto finanční zhodnocení může být velice atraktivní, není ovšem obvykle garantováno.

Nabízeny bývají tři možné základní strategie – konzervativní, vyvážená a dynamická. U konzervativní je investiční riziko nízké, u vyvážené střední a u dynamické je vysoké. Konzervativní strategie je vhodná pro ty, kteří chtějí akceptovat jen minimální riziko, a dynamická pro ty, kteří za cenu podstoupení vyššího rizika očekávají možnost výrazného zhodnocení finančních prostředků.

Investiční životní pojištění kromě zmíněného rizika smrti může krýt také závažná onemocnění, úrazy nebo invaliditu. Můžete tedy zajistit rodinu pro případ nenadálých situací, které mohou v životě nastat.

Investiční životní pojištění je vhodné zejména pro živitele rodiny, aby v případě úmrtí zabezpečili své blízké. Je dobrou volbou i pro ty, kdo si chtějí zajistit pravidelné a dlouhodobé zhodnocování svých financí. Tento typ životního pojištění je vhodný i pro osoby s rizikovým povoláním či sportovce.  

Pro co nejlepší zhodnocení financí je lepší uzavřít  pojistnou smlouvu na investiční životní pojištění alespoň na dobu 10 let. V případě kratšího období je totiž z důvodu kolísání finančního trhu možné negativní ovlivnění zhodnocení vložených finančních prostředků.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Výhody a nevýhody investičního životního pojištění

Investiční životní pojištění představuje možnost vysokého finančního zhodnocení. Kdykoliv obvykle můžete změnit poměr financí mezi pojistnou ochranou a investiční složkou. Stejně tak lze obvykle libovolně upravit nastavení pojištění i rozsah pojistné ochrany. Možné bývá také vkládání a vybírání financí v průběhu trvání pojistné smlouvy. Během jejího trvání je povolena i změna investiční strategie. Mezi výhody patří i možnost daňového zvýhodnění na zaplaceném pojistném v případě splnění podmínek daných zákonem nebo možnost průběžného sledování zhodnocení investiční složky.

Oproti tomu nevýhodou je, že toto zhodnocení není obvykle garantováno a je závislé na zvolené investiční strategii. Není garantována ani pojistná částka v případě dožití. Další nevýhodou je pak placení různých poplatků, mezi které patří například vstupní poplatek, poplatek za správu fondů nebo měsíční poplatek. Pokud se rozhodnete předčasně zrušit pojistnou smlouvu, může vám být ve finále vyplacena výrazně nižší částka, než činí hodnota na účtu.

Zdroje

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě dlouhodobého výpadku příjmuZjistit

Nejčastější otázky

Co je dobré mít v životním pojištění?

Životní pojištění by mělo kromě rizika smrti obsahovat také další důležitá rizika, jako například pracovní neschopnost, hospitalizaci, invaliditu, ztrátu soběstačnosti (dlouhodobá péče), úraz, trvalé následky úrazu nebo také závažná onemocnění.

Co se děje v případě, že klient ukončí předčasně před 60. rokem věku smlouvu investičního životního pojištění, u kterého si uplatňoval daňové odpočty?

V případě předčasného ukončení smlouvy investičního životního pojištění před dovršením 60. roku věku dochází k porušení podmínek daňového odpočtu. Daňovou úlevu je proto nutné zpětně dodanit, pokud bylo pojištění využíváno pro slevu na dani. Poplatník je v takovém případě povinen podat daňové přiznání za období, ve kterém k porušení podmínek došlo.

Jak často se platí životní pojištění?

Životní pojištění, resp. pojistné je možné platit nejenom klasicky měsíčně, ale také čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Platby si tak klient může nastavit přesně tak, jak mu to vyhovuje a pojišťovna umožňuje.

Jak funguje investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění funguje tak, že výše plnění je vázána na hodnotu podílových jednotek. Není žádná garance vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění. Investiční riziko zde nese klient, nikoliv pojišťovna. V průběhu trvání smlouvy může klient měnit investiční strategii a lze také provést přesun mezi fondy. Součástí některých IŽP mohou být i různá připojištění.

Jak funguje životní pojištění?

Životní pojištění funguje na tom principu, že klient platí pojišťovně pojistné ve výši a způsobem stanovenými v pojistné smlouvě. V případech, kdy se klient dostane do svízelné situace (pracovní neschopnost, hospitalizace, invalidita, závažná onemocnění apod.) důsledkem nahodilé události kryté pojištěním, pak jsou mu pojišťovnou vyplaceny peníze (pojistné plnění).

Jak má vypadat životní pojištění?

Životní pojištění by mělo v prvé řadě krýt riziko smrti z jakýchkoliv příčin. Dále by mělo krýt tzv. velká rizika, tedy invaliditu I., II. a III. stupně, pracovní neschopnost nebo riziko závažných onemocnění či trvalých následků úrazu. Tato rizika by podle odborníků na životní pojištění měla být absolutním základem.

Jak si vybrat životní pojištění?

Výběr vhodného životního pojištění se vyplatí nepodcenit. Je ideální využít internetové srovnávače. Srovnání životního pojištění umožní vybrat přesně takový produkt, který bude vyhovovat potřebám a požadavkům klienta a bude výhodný co do krytí rizik i výše pojistného.

Jak zrušit investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění se dá zrušit několika způsoby. Jednou možností je odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření, případně vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jaká specifika má sjednání investičního životního pojištění proti rizikovému životnímu pojištění?

Cílem investičního životního pojištění je finanční zajištění rodiny pro případ nepříznivých událostí a zároveň slouží k vytvoření finanční rezervy, kterou klient po uplynutí sjednané doby obdrží. Část pravidelné úhrady investičního životního pojištění se využívá na náklady spojené se zajištěním rizik, zatímco zbytek splátky je investován. Je možné získat zajímavý výnos, ale i tratit. Rizikové životní pojištění umožňuje pojistit se proti dlouhé řadě rizik. Zajistí rodinu v případě úmrtí klienta a doplní rodinný rozpočet v případě úrazu, invalidity a v dalších případech. Po ukončení smlouvy (dožití) ovšem klient od pojišťovny nedostane žádnou výplatu.

Kdo nese riziko u investičního životního pojištění?

Pokud se klient rozhodne založit si investiční životní pojištění, které v sobě zahrnuje jak běžné životní pojištění pro případ dožití a smrti, tak investování pojistného do podílových fondů, musí počítat s tím, že v tomto případě je investiční riziko na straně klienta.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy má životní pojištění smysl?

Životní pojištění a další typy pojištění mají smysl v případech, kdy je na klientově příjmu finančně závislá rodina, splácí hypotéku nebo jiné finanční závazky. Smysl tak má pro živitele rodiny a pro ty, kteří velkou měrou přispívají do rodinného rozpočtu, a pro osoby, jejich příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Kdy se vyplatí životní pojištění?

Životní pojištění se vyplatí hlavně osobám splácejícím hypotéku či jiné finanční závazky nebo majícím děti či další osoby, které jsou na nich finančně závislé. Je ideálním řešením pro živitele rodiny. Životní pojištění se jednoduše vyplatí těm, kteří velkou měrou přispívají do rodinného rozpočtu a rodina je tak na nich závislá, a lidem, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Kdy si udělat životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné si sjednat v případech, kdy člověk živí rodinu, splácí hypotéku, výraznou měrou přispívá do rodinného rozpočtu a některé osoby jsou na něm finančně závislé. Je tak ideálním řešením pro živitele rodiny. Vyplatí se lidem, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení