Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle přesně na míru ušitý konkrétním potřebám klienta. Životní pojistka chrání klienta samotného i jeho rodinu před nepříznivými dopady různých situací. Správně nastavené životní pojištění pomáhá mírnit finanční dopady, pokud dojde k ohrožení zdraví nebo života. Věděli jste, že životní pojištění má přibližně polovina lidí v České republice? Průzkumy také potvrzují, že 34 % lidí neví, k čemu životní pojištění slouží. Přitom výhodu kromě pojistné ochrany může přinést i životní pojištění jako spoření. Často bývá také životní pojištění jako benefit v podobě příspěvku zaměstnavatele.
Sjednat pojištění

Jak funguje životní pojištění

Jak funguje životní pojištění a jaké výhody klientům přináší? Životní pojištění upravuje pojistná smlouva uzavřená mezi klientem a pojišťovnou. V této smlouvě se pojišťovna zavazuje vyplatit klientovi peněžní částku v případě rizika sjednaného ve smlouvě. Konkrétně jsou to například pracovní neschopnost, doba nezbytného léčení úrazu, hospitalizace následkem úrazu, invalidita, závažná onemocnění a další. V případě smrti klienta jsou pak vyplacenými penězi zabezpečeni jeho nejbližší. Konkrétně jsou peníze vyplaceny tzv. obmyšlené osobě. Pokud není obmyšlená osoba ve smlouvě uvedena, je plnění podle občanského zákoníku vyplaceno manželovi/manželce. Velkou výhodou je i možnost sjednat si životní pojištění online.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Životní pojištění a jeho platnost v EU

Co se týče platnosti v životního pojištění v EU, pak v případě cesty do zahraničí je nutné sjednat pojištění léčebných výloh pro krytí nákladů za ošetření, protože životní pojištění jako takové nekryje náklady na léčení.

Minimální pojistná částka životního pojištění pro daňové odpočty

Pro účely daňových odpočtů je důležitá v pojistné smlouvě na životní pojištění minimální pojistná částka. Pojistná smlouva sjednaná pro případ dožití a trvající 5 – 15 let musí mít minimální pojistnou částku alespoň 40 000 Kč. U pojistné smlouvy nad 15 let je to pak minimálně 70 000 Kč. Tento limit je důležitou podmínkou také pro odpočet daní.

Rizika životního pojištění

Jak nastavit životní pojištění, tak aby plně vyhovovalo vašim potřebám? Důležité je nastavit si v pojistné smlouvě správná rizika, a to podle konkrétních potřeb člověka nebo rodiny. Jaká jsou ona rizika životního pojištění, která je možné si pojistit? Povinným rizikem, které je nutné si v pojistné smlouvě pojistit, je riziko smrti. K němu je pak možné si připojistit i další rizika. Těmi může být například nemoc, úraz s trvalými následky, pracovní neschopnost, závažná onemocnění, invalidita a podobně.

Na jak dlouho sjednat životní pojištění?

Existuje možnost krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé životní pojistky. Krátkodobá pojistka se sjednává na dobu do 5 let, střednědobá do 15 let a dlouhodobá je celoživotní. Krátkodobé a střednědobé varianty, které byly dříve poměrně rozšířené, už začínají být minulostí a oblíbené jsou celoživotní pojistky. Nevýhodou krátkodobých a střednědobých variant je totiž případná následná obnova spojená s placením vyššího pojistného nebo případné poplatky za uzavření smlouvy.

Životní pojištění v případě sebevraždy

Životní pojištění v případě sebevraždy už přestává být pomalu, ale jistě tabu. I na toto riziko je možné se v některých případech pojistit. Má to ovšem svá omezení. Jedním z nich například je, že pokud k sebevraždě pojištěné osoby dojde do 2 let od uzavření smlouvy, pojišťovna v takovém případě plnění neposkytne. Podmínky plnění ale mohou být ještě přísnější. Konkrétně je to například plnění jen z určité částky nebo omezení maximální hranice plnění.

Životní pojištění v těhotenství

Životní pojištěnív těhotenství není problém. Pojištění také v některých případech bývá výhodnější. Pojišťovny se snaží klientky motivovat ke zdravému životnímu stylu. Lze se pojistit i pro případ rizikového těhotenství, pojišťovny ale většinou plní jen pár dní. Pojistit je možné rizika, jako například těhotenské a porodní komplikace, závažné postižení narozeného dítěte nebo úmrtí rodičky při porodu či jeho následkem.

Pojišťovny zároveň pro těhotné ženy mohou nabízet nejrůznější výhody, například odměny v podobě nižšího pojistného.

Životní pojištění v zahraničí

Životní pojištění v zahraničí pomáhá pokrýt finanční náklady při úrazu, následky úrazu nebo nemocí, ke které dojde právě během pobytu v zahraničí. Vyplacené částky také bývají výrazně vyšší. Oproti tomu sjednané cestovní pojištění umožňuje často sjednat jen riziko následků úrazu.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Životní pojištění a exekuce

Životní pojištěnímůže být problémem pro vymáhání dlužné částky exekutory. Klientem zaplacené pojistné je totiž majetkem pojišťovny, a exekutor tak tyto peníze nemůže na splacení dluhů použít.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co patří do životního pojištění?

Mezi typy životního pojištění patří rizikové, kapitálové, investiční, flexibilní a důchodové životní pojištění. Spolu s životním pojištěním jsou uzavírána i neživotní pojištění osob, jako je pojištění pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu nebo trvalých následků úrazu, pojištění v době hospitalizace, pojištění invalidity I., II. nebo III. stupně, pojištění závažných onemocnění a další podobná připojištění.

Jak často se platí životní pojištění?

Životní pojištění, resp. pojistné je možné platit nejenom klasicky měsíčně, ale také čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Platby si tak klient může nastavit přesně tak, jak mu to vyhovuje a pojišťovna umožňuje.

Jak funguje životní pojištění?

Životní pojištění funguje na tom principu, že klient platí pojišťovně pojistné ve výši a způsobem stanovenými v pojistné smlouvě. V případech, kdy se klient dostane do svízelné situace (pracovní neschopnost, hospitalizace, invalidita, závažná onemocnění apod.) důsledkem nahodilé události kryté pojištěním, pak jsou mu pojišťovnou vyplaceny peníze (pojistné plnění).

Jak si sestavit životní pojištění?

Životní pojištění je třeba si sestavit s rozmyslem. Vyplatí se pojistit si riziko smrti z jakýchkoliv příčin a tzv. velká rizika, tedy invaliditu I., II. a III. stupně, pracovní neschopnost nebo riziko závažných onemocnění či riziko trvalých následků úrazu. Tato rizika se obvykle považují na základ.

Jak vypočítat životní pojištění?

Životní pojištění by se v případě ideálního nastavení mělo odvíjet od výše čistého příjmu, a to tak, že pojistnou částku pro riziko smrti je ideální nastavit přibližně na 2násobek až 3násobek čistého ročního příjmu. U invalidity je ideální částkou výše 1násobku až 3násobku čistého ročního příjmu.

Jak vysokou životní pojistku zvolit?

Životní pojištění a nastavení jednotlivých rizik by mělo být efektivní, aby pojistka správně fungovala. Co se týče výše životní pojistky, pro pojištění smrti by se mělo vycházet z čistého příjmu a dalších okolností (výše hypotéky apod.). Pojistnou částku pro toto riziko je ideální nastavit přibližně na 2násobek až 3násobek čistého ročního příjmu. U invalidity je ideální částkou výše 1násobku až 3násobku čistého ročního příjmu.

Jaký je rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním?

Životní pojištění chrání klienta před větším množstvím rizik (například pracovní neschopnost, invalidita, závažná onemocnění a další), zatímco úrazové pojištění nabízí pojistné krytí pouze v případech úrazu. Životní pojištění zahrnuje vždy pojištění pro případ smrti nebo pro případ dožití a může krýt i spoustu dalších typů pojištění.

Kdy se plní ze životního pojištění při úmrtí?

V případě vyplacení životního pojištění při úmrtí klienta musí pozůstalí pojišťovnu informovat na základě formuláře a doložit potřebnou dokumentaci, poskytnout ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví nebo zprávu notáře, jestliže ve smlouvě není uvedena obmyšlená osoba. Pokud je obmyšlená osoba nezletilá, může být potřeba souhlas soudu s ohledem na nakládání se jměním dítěte.

Kdy se vyplatí životní pojištění?

Životní pojištění se vyplatí hlavně osobám splácejícím hypotéku či jiné finanční závazky nebo majícím děti či další osoby, které jsou na nich finančně závislé. Je ideálním řešením pro živitele rodiny. Životní pojištění se jednoduše vyplatí těm, kteří velkou měrou přispívají do rodinného rozpočtu a rodina je tak na nich závislá, a lidem, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Kdy si udělat životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné si sjednat v případech, kdy člověk živí rodinu, splácí hypotéku, výraznou měrou přispívá do rodinného rozpočtu a některé osoby jsou na něm finančně závislé. Je tak ideálním řešením pro živitele rodiny. Vyplatí se lidem, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Na co se nechat pojistit?

Pojistná smlouva životního pojištění může zahrnovat nejrůznější rizika. Tím základním je vždy riziko smrti. Dále je možné nechat si připojistit například pracovní neschopnost, dobu nezbytného léčení úrazu, dobu hospitalizace, invaliditu I., II. a III. stupně, závažná onemocnění a další.

Na co si dát pozor při uzavírání životního pojištění?

Při uzavírání životního pojištění je důležité myslet na to, že by mělo krýt především riziko smrti a nejrůznějších zdravotních komplikací, které mohou člověka v životě potkat. Konkrétně jde o úraz, nemoc či invaliditu. Nevýhodné jsou takové smlouvy, které nekryjí téměř žádná rizika a většina placeného pojistného jde na tzv. investiční složku.

Proč je dobré mít životní pojištění?

Životní pojištění je dobré mít hned z několika důvodů. Především přináší pojistnou ochranu pro případ, že nastanou rizika, která jsou zvolená v pojistné smlouvě. V případě, kdy nastane situace, která je kryta pojištěním, pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Kromě dožití a smrti mohou být v pojistné smlouvě sjednána také nejrůznější připojištění, jako je například pojištění pracovní neschopnosti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazu a další. Kromě toho může také životní pojištění obsahovat rezervotvornou složku (investiční životní pojištění nebo kapitálové životní pojištění).

Další články

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení