Životní pojištění a daňová uznatelnost

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě rizika sjednaného ve smlouvě se pojišťovna zavazuje vyplatit klientovi finanční částku. Tento typ pojištění je obvykle přesně na míru ušitý konkrétním potřebám klienta. Chrání klienta samotného i jeho rodinu před nepříznivými dopady různých situací. Správně nastavené životní pojištění pomáhá mírnit finanční dopady, pokud dojde k ohrožení zdraví nebo života. Věděli jste, že životní pojištění má v současné době přibližně polovina lidí v České republice? Průzkumy také potvrzují, že 34 % lidí neví, k čemu životní pojištění slouží. V porovnání s pojištěním domácnosti, které má v České republice 64 % osob, má životní pojištění jen 53 % lidí. Pokud přemýšlíte o vhodném produktu a nastavení životního pojištění, stačí se obrátit na zvolenou pojišťovnu nebo na finančního poradce. Lepší orientaci v této oblasti vám poskytnou také internetové srovnávače nebo online kalkulačky.
Sjednat pojištění

Daňová uznatelnost jako jedna z výhod životního pojištění

U životního pojištění může být jednou z výhod daňová uznatelnost. Daňová uznatelnost životního pojištění umožňuje ročně na daních ušetřit až 3600 Kč. Daňově uznatelné životní pojištění může využít jak zaměstnanec, tak podnikatel. Tato výhoda je ovšem podmíněna splněním stanovených zákonných podmínek. Jednou z těchto podmínek je rezervotvorná složka dožití, kterou naše životní pojištění nemá. Simplea životní pojištění tak nesplňuje podmínky pro odpočty z daní. 

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Podmínky daňové uznatelnosti životního pojištění

Aby mohl klient využít slevu na dani z příjmu, je nutné splnit tyto zákonné podmínky daňové uznatelnosti životního pojištění:

  1. Sjednání životního pojištění alespoň na dobu 5 let.
  2. Vybrání jednorázové částky nebo důchodu nejdříve v roce, kdy je klientovi 60 let.
  3. Minimální sjednaná pojistná částka na dožití musí být 40 000 Kč u smluv s dobou trvání do 15 let a 70 000 Kč u smluv s dobou trvání nad 15 let.
  4. Osoba, která daňovou úlevu využívá, musí mít pojištění sjednáno na sebe. Musí tedy být pojistníkem i pojištěnou osobou.
  5. V pojistné smlouvě je nutné mít zahrnuto riziko „dožití“, případně „smrti nebo dožití“.
  6. Zároveň není možná jiná výplata než pojistného plnění. Není tedy možné provádět mimořádné výběry ze životního pojištění.
Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co je soukromé životní pojištění?

Soukromé životní pojištění je na základě pojistné smlouvy sjednáváno soukromými pojišťovacími podniky. Soukromé životní pojištění se vztahuje na dožití, úmrtí, invaliditu a další pojistná rizika a pomáhá chránit jednotlivce, případně jeho rodinu v případě, kdy k takové situaci dojde.

Co se stane, když zruším životní pojištění?

V případě, že se klient rozhodne pro zrušení životního pojištění, nebudou mu pojišťovnou vyplaceny žádné peníze, pokud nastane nenadálá situace. V některých případech se zároveň ke zrušení životního pojištění váže i povinnost dodanění příspěvků. To platí pouze v případě, kdy bylo uplatněno snížení základu daně.

Jak funguje investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění funguje tak, že výše plnění je vázána na hodnotu podílových jednotek. Není žádná garance vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění. Investiční riziko zde nese klient, nikoliv pojišťovna. V průběhu trvání smlouvy může klient měnit investiční strategii a lze také provést přesun mezi fondy. Součástí některých IŽP mohou být i různá připojištění.

Jak funguje životní pojištění?

Životní pojištění funguje na tom principu, že klient platí pojišťovně pojistné ve výši a způsobem stanovenými v pojistné smlouvě. V případech, kdy se klient dostane do svízelné situace (pracovní neschopnost, hospitalizace, invalidita, závažná onemocnění apod.) důsledkem nahodilé události kryté pojištěním, pak jsou mu pojišťovnou vyplaceny peníze (pojistné plnění).

Jak si dát životní pojištění do daní?

Podle zákona o daních z příjmů je možné si každý rok od základu daně odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to do maximální výše 24 000 Kč. Ročně je tak možné na daních ušetřit až 3600 Kč. Je ovšem nutné splnit podmínky, jako je například to, že jste pojištěni alespoň na 5 let, jste pojištěni na riziko „dožití“ či „smrt nebo dožití“ nebo že pro pevně sjednanou pojistnou částku platí, že minimální částka na dožití je u smluv do 15 let 40 000 Kč a u smluv nad 15 let 70 000 Kč.

Jak zrušit životní pojistku?

Životní pojistku je nezbytné zrušit písemně. Vzor výpovědi je možné nalézt na stránkách pojišťovny. Ve většině případů běží ode dne zrušení pojištění výpovědní lhůta. Možností je také odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření. Variantou je i vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jaké daňové výhody jsou spojeny se soukromým životním pojištěním?

Se soukromým životním pojištěním jsou spojené daňové výhody. Od základu daně je možné si odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato částka se rovná 15 % ze zaplaceného pojistného za kalendářní rok.

Jaké jsou podmínky daňové uznatelnosti životního pojištění?

Od daňového základu je možné si odečíst zaplacené pojistné až do výše 24 000 Kč ročně za splnění následujících podmínek: Životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu). Případně mohou být i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Jaké životní pojištění lze odečíst z daní?

Pokud má člověk životní pojištění, slevu na dani lze uplatnit jen za splnění stanovených podmínek. Z daní lze odečíst pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění. Nepočítají se různá připojištění, která jsou sjednána navíc (např. úrazové pojištění či pojištění závažných onemocnění).

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Další články

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení