Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je například riziko smrti, trvalé invalidity či smrti následkem úrazu. Věděli jste, že případné přecházení mezi pojišťovnami a změna životního pojištění nemusí jít tak hladce? Jak je to tedy s případnou změnou životní pojistky?
Sjednat pojištění

Jak je to v případě změny smlouvy životního pojištění

Změna smlouvy životního pojištění může být výhodná v případech, kdy má klient dobře nastavenou životní pojistku. Při ukončení životního pojištění v případě pojištění se spořicí složkou je nutné sledovat rozdíl mezi již zaplaceným pojistným a částkou, kterou klientovi pojišťovna vyplatí (tzv. odkupné). Dále mohou vznikat i další náklady v podobě daňových povinností a případného dodanění příspěvků od zaměstnavatele.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Co všechno změna pojišťovny obnáší

Změna životního pojištění s sebou přináší nejen administrativní povinnosti, ale řeší se také daňové nebo zdravotní záležitosti. Novou pojišťovnu nebude zajímat, jestli byl do té doby klient pojištěn někde jinde. Zajímá se pouze o aktuální zdravotní stav, a to zkoumáním lékařské dokumentace nebo na základě vyplněného zdravotního dotazníku. V případě nastavení vysokých pojistných částek pak některé pojišťovny může zajímat osobní situace klienta a co ho k tomu vede.

Jak dodanit zrušené životní pojištění

Pokud jde o zrušení životní pojistky, na kterou vám přispíval zaměstnavatel, musíte tyto příspěvky zpětně dodanit, a to jako příjmy ze závislé činnosti. Zároveň také musíte zaměstnavateli do konce měsíce, ve kterém pojistku rušíte, tuto skutečnost oznámit.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co je odkupné v životním pojištění?

Odkupné v životním pojištění je částka, která je pojišťovnou klientovi vyplacena v případě, že dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se v takové situaci stanovuje jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Jedná se o část nespotřebovaného pojistného, které je k datu ukončení pojistné smlouvy vypočítáváno pomocí pojistněmatematických metod.

Co je rizikové životní pojištění?

Rizikové životní pojištění slouží k finančnímu zajištění klienta, popřípadě jeho rodiny v případě nenadálých situací, jako je úraz, nemoc, úmrtí apod. Rizikové životní pojištění neobsahuje spořicí složku a v případě ukončení pojistné smlouvy (dožití) není klientovi vyplaceno žádné plnění.

Jak funguje investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění funguje tak, že výše plnění je vázána na hodnotu podílových jednotek. Není žádná garance vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění. Investiční riziko zde nese klient, nikoliv pojišťovna. V průběhu trvání smlouvy může klient měnit investiční strategii a lze také provést přesun mezi fondy. Součástí některých IŽP mohou být i různá připojištění.

Jak se daní odkupné?

Odkupné u životního pojištění patří mezi zdanitelné příjmy a podle zákona o daních z příjmů nepatří mezi příjmy osvobozené od daně. Odkupné tedy v každém případě podléhá zdanění, a to daní ve výši 15 %.

Jak se dodaňuje předčasně ukončené životní pojištění?

Pokud se klient rozhodne pro předčasné ukončení pojistné smlouvy, je nutné dodanit životní pojištění v daňovém přiznání. To platí pouze v případě, kdy bylo uplatněno snížení základu daně. V případě, že na pojištění přispíval zaměstnavatel, je nejen nutné mu ukončení životního pojištění oznámit, ale také následně příspěvek od zaměstnavatele zpětně dodanit, a to jako příjem ze závislé činnosti.

Jak ukončit životní pojištění?

Životní pojištění lze ukončit několika způsoby. Jednou možností je odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření, případně vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jaké daňové výhody jsou spojeny se soukromým životním pojištěním?

Se soukromým životním pojištěním jsou spojené daňové výhody. Od základu daně je možné si odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato částka se rovná 15 % ze zaplaceného pojistného za kalendářní rok.

Jaké životní pojištění lze odečíst z daní?

Životní pojištění ze zákona patří mezi tzv. odečitatelné položky, ovšem za splnění určitých podmínek. Od daňového základu je možné odečíst pojistné, které bylo zaplaceno na soukromé životní pojištění. Poplatník musí být zároveň pojistníkem i pojištěným. Podmínky pro odpočet nesplňuje rizikové životní pojištění.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy se nemusí dodanit životní pojištění?

Dodanění životního pojištění se nemusí provádět v následujících případech. Jedním z nich je situace, kdy poplatníkovi vznikne nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně. K dodanění nedochází ani v případě smrti pojištěného nebo při převedení naspořené částky na jinou smlouvu životního pojištění splňující zákonné podmínky. K dodanění také nedochází, pokud nebylo uplatněno snížení základu daně.

Kdy si můžu odečíst životní pojištění z daní?

Každý rok je možné si od základu daně odečíst zaplacené pojistné, a to do maximální výše 24 000 Kč za předpokladu splnění stanovených podmínek. Mezi ty patří například to, že životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu). Případně mohou být i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Kdy si můžu uplatnit slevu na životní pojištění?

Aby bylo možné uplatnit slevu na životní pojištění, je nutné splnit následující podmínky: životní pojištění musí být sjednáno minimálně na 5 let a vybrání jednorázové částky nebo důchodu je provedeno nejdříve v roce, kdy je klientovi 60 let. Minimální sjednaná částka pro dožití je 40 000 Kč u smluv do 15 let a 70 000 Kč u smluv nad 15 let. Při předčasném ukončení pojistky je nutné dodanit životní pojištění.

Na co se vztahuje životní pojištění?

Životní pojištění chrání jednotlivce, případně i rodinu před finančními dopady nepříznivých situací. Vztahuje se například na smrt, závažná onemocnění, pracovní neschopnost, invaliditu, trvalé následky úrazů, ztrátu soběstačnosti a další.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení