Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Životní pojištění a penzijní spoření patří mezi oblíbené produkty. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření představují III. pilíř českého důchodového systému a účast v nich je dobrovolná. Penzijní připojištění je spoření na důchod spojené s výhodami v podobě státního příspěvku a daňových úlev za předpokladu splnění stanovených podmínek. Věděli jste, že od roku 2013 již není možné uzavřít penzijní připojištění? Nově totiž můžete uzavřít produkt doplňkového penzijního spoření, který je rovněž podporovaný. Výhody v podobě státního příspěvku i daňových úlev zůstaly v doplňkovém penzijním spoření zachovány. Není však možné mít aktivní staré penzijní připojištění a zároveň doplňkové penzijní spoření. Fondy doplňkového penzijního spoření se nazývají účastnické fondy a fondy penzijního připojištění jsou transformované fondy. Transformované fondy na rozdíl od fondů účastnických garantují klientům nezáporné zhodnocení na ročním horizontu, nicméně bez výjimky mají extrémně konzervativní strategii a zhodnocení v nich bohužel od roku 1995 neporazilo inflaci. Mnoho lidí ovšem váhá, jakému produktu dát přednost a zda si zvolit životní pojištění, nebo doplňkové penzijní spoření.
Sjednat pojištění

Životní pojištění vs. doplňkové penzijní spoření

Srovnejme si životní pojištění a penzijní spoření. Nutno podotknout, že životní pojištění a doplňkové penzijní spoření jsou dva naprosto odlišné produkty, mají odlišnou podstatu a každý z nich slouží k jinému účelu. Zatímco úkolem životního pojištění je ochrana pojištěnce před dopadem nepříznivých životních situací, jako jsou dlouhodobá hospitalizace, nemoc, invalidita nebo smrt, penzijní spoření je zabezpečení doplňkového příjmu v penzi.

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě dlouhodobého výpadku příjmuSjednat pojištění

Výhody penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření nabízí výhodu v podobě státního příspěvku. Ten je v současné době podmíněn minimálním měsíčním vkladem ve výši 300 Kč. Další výhodou je daňová úleva. Od daňového základu si lze odečíst sjednané a zaplacené měsíční příspěvky přesahující 1000 Kč (maximálně lze však odečíst 24 000 Kč za rok). Do této částky se však nepočítají příspěvky zaměstnavatele. Další výhodou penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření je možný příspěvek zaměstnavatele.

Státní příspěvky

Při minimálním měsíčním příspěvku 300 Kč náleží klientovi státní příspěvky. Tyto se vztahují pouze k příspěvkům klienta, nikoliv k příspěvkům od zaměstnavatele.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Dávky penzijního připojištění

Pokud není uvedeno jinak v penzijním plánu, platí uvedené:

Starobní penze

V penzijním připojištění můžete starobní penzi čerpat, pokud jste spořili nejméně 5 let a dosáhli 60 let věku. Vyplácí se ve formě doživotní penze a přesné podmínky stanoví penzijní plán fondu.

Jednorázové vyrovnání

Jednorázové vyrovnání náleží klientovi za stejných podmínek jako nárok na starobní penzi.

Invalidní penze

Klientovi vzniká nárok na invalidní penzi, pokud spořil alespoň 60 kalendářních měsíců a zároveň mu byl státem přiznán invalidní důchod 3. stupně.

Výsluhová penze

Nárok na výsluhovou penzi vzniká, pokud byla ve smlouvě sjednána a umožňuje vybrat až polovinu úspor po 15 letech spoření. Vyplácí se formou doživotní penze nebo jednorázového vyrovnání.

Pozůstalostní penze

Pozůstalostní penze je rovněž penzí z penzijního připojištění. Nárok na pozůstalostní penzi vznikne fyzické osobě, kterou klient určil ve smlouvě, a to v případě, že klient platil příspěvky alespoň po dobu 36 měsíců. Pokud není ve smlouvě uvedena oprávněná osoba, vstupuje pozůstalostní penze do dědického řízení, ale bez připsané státní podpory.

Odbytné

Jedná se o předčasné ukončení smlouvy (výpovědí nebo dohodou). Nárok na odbytné vzniká klientovi za podmínky placení příspěvků alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců.

Dávky doplňkového penzijního spoření

Starobní penze na určenou dobu

Nárok na starobní penzi vzniká, pokud jste dosáhli 60 let věku, nejdříve ale po 5 letech spoření. Doba výplaty musí trvat minimálně 3 roky. V případě čerpání této penze s dobou pobírání kratší než 10 let podléhají výnosy srážkové dani ve výši 15 %.

Invalidní penze na určenou dobu

Nárok na invalidní penzi vzniká klientovi, kterému byl státem přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a spořicí doba trvala nejméně 36 kalendářních měsíců.

Odbytné

Jedná se o předčasné ukončení smlouvy. Nárok na odbytné vznikne klientovi, pokud doba spoření trvala alespoň 24 kalendářních měsíců. Odbytné však bude vyplaceno bez státních příspěvků (tyto jsou vráceny státu) a současně dojde ke zdanění výnosů a příspěvků zaměstnavatele srážkovou daní 15 %. Navíc bude klient muset vrátit i daňové úlevy, pokud byly čerpány. V doplňkovém penzijním spoření je možné vyplatit i částečné odbytné, a to v případě smlouvy psané na dítě v jeho 18 letech věku. Podmínkou je trvání spořicí doby nejméně po 10 let. Vybrat je možné jednu třetinu naspořené částky (do této třetiny se počítají pouze vlastní příspěvky). Výnos z vyplácené části podléhá srážkové dani ve výši 15 %, navíc se z této vyplácené části vrací i část státních příspěvků.

Jednorázové vyrovnání

Nárok na jednorázové vyrovnání vznikne klientovi za podmínky dosažení 60 let věku a trvání spoření nejméně 60 kalendářních měsíců. Jednorázové vyrovnání umožňuje vybrat naspořené prostředky najednou. Nevýhodou však je, že výnosy a příspěvky zaměstnavatele podléhají srážkové dani ve výši 15 %.

Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu

Podmínkou vzniku nároku je dosažení 60 let věku a trvání spoření nejméně 60 kalendářních měsíců. Penzijní společnost jednorázově převede prostředky do pojišťovny, se kterou si klient sjedná smlouvu.

Předdůchod

Umožňuje klientovi čerpat „rentu“ ještě před dosažením důchodového věku, aniž by musel žádat o předčasný starobní důchod z I. pilíře (z tzv. důchodového pojištění) a snižovat si tak důchod od státu. Zatímco předčasný starobní důchod z I. pilíře je vyplácen státem, předdůchod je vyplácen z úspor v doplňkovém penzijním spoření. Do předdůchodu je možné odejít 5 let před dosažením důchodového věku, pokud si klient spořil alespoň 5 let (zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat např. ze zdravotních důvodů). Dodatečná podmínka je, že na smlouvě musí být naspořeno tolik, aby klient mohl pobírat měsíční penzi ve výši alespoň 30 % průměrné hrubé mzdy v ČR.  Měsíční splátky jsou vypláceny v pevně stanovené částce, bez možnosti výplatu pozastavit nebo přerušit. Danění dávek v rámci tzv. „předdůchodu“ podléhá úplně standardně způsobu danění starobní penze.

Zdroje

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě dlouhodobého výpadku příjmuSjednat pojištění

Nejčastější otázky

Co patří do životního pojištění?

Součástí životního pojištění mohou být i nejrůznější připojištění, jako je například pojištění pracovní neschopnosti, trvalých následků úrazu nebo doby jeho nezbytného léčení, hospitalizace, invalidity 1., 2. a 3. stupně, závažných onemocnění a další připojištění.

Jak funguje životní pojištění?

Životní pojištění funguje na tom principu, že klient platí pojišťovně pojistné ve výši a způsobem stanovenými v pojistné smlouvě. V případech, kdy se klient dostane do svízelné situace (pracovní neschopnost, hospitalizace, invalidita, závažná onemocnění apod.) důsledkem nahodilé události kryté pojištěním, pak jsou mu pojišťovnou vyplaceny peníze (pojistné plnění).

Jak se plní při úmrtí životní pojištění?

V případě vyplacení životního pojištění při úmrtí klienta musí pozůstalí pojišťovnu informovat na základě formuláře a doložit potřebnou dokumentaci, poskytnout ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví nebo zprávu notáře, jestliže ve smlouvě není uvedena obmyšlená osoba. Pokud je obmyšlená osoba nezletilá, může být potřeba souhlas soudu s ohledem na nakládání se jměním dítěte.

Jaké jsou podmínky daňové uznatelnosti životního pojištění?

Od daňového základu je možné si odečíst zaplacené pojistné až do výše 24 000 Kč ročně za splnění následujících podmínek: Životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu). Případně mohou být i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Jaký je rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním?

Životní pojištění chrání klienta před větším množstvím rizik (například pracovní neschopnost, invalidita, závažná onemocnění a další), zatímco úrazové pojištění nabízí pojistné krytí pouze v případech úrazu. Životní pojištění zahrnuje vždy pojištění pro případ smrti nebo pro případ dožití a může krýt i spoustu dalších typů pojištění.

Na jaké životní pojištění může zaměstnavatel přispívat?

Zaměstnavatel může přispívat na kapitálové a investiční životní pojištění.

Další články

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení