Životní pojištění a odpočet z daní

Životní pojištění funguje na základě vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Poskytuje pojistnou ochranu pro nepříznivé životní situace, které jsou zakotveny v pojistné smlouvě. V případě, kdy nastane situace uvedená v pojistné smlouvě, pojišťovna vyplatí klientovi pojistné plnění. Kromě dožití (pokud je ve smlouvě) a smrti mohou být v pojistné smlouvě sjednána také nejrůznější připojištění, jako je například pojištění pracovní neschopnosti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazu a další. Mimo to může životní pojištění sloužit také ke zhodnocení financí, a to v případě, pokud si zvolíte životní pojištění se spořicí složkou. Další výhodou je pak v některých případech daňové zvýhodnění. Věděli jste, že 34 % Čechů vůbec netuší, k čemu životní pojištění slouží, a spíše si pojišťují majetek než svoje zdraví?
Sjednat pojištění

Daňové zvýhodnění u životního pojištění

Snížení daňového základu je jedním z plusů životního pojištění. Umožňuje každý rok odečíst od základu daně zaplacené pojistné, a to až do výše 24 000 Kč. To přináší roční úsporu v maximální výši 3 600 Kč. Daňově uznatelné životní pojištění může využít jak zaměstnanec, tak i podnikatel. Tato výhoda je ovšem podmíněna splněním stanovených zákonných podmínek.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Podmínky pro splnění nároku na daňový odpočet

Při splnění některých podmínek umožňuje životní pojištění uplatnění slevy na dani. Pokud máte zájem o uplatnění slevy na životní pojištění, je nutné splnit následující podmínky:

  • musí se jednat o typ pojištění, který to umožňuje
  • pojistník musí být zároveň i pojištěnou osobou,
  • pojistná smlouva musí být uzavřena minimálně do 60 let věku,
  • pojistná smlouva musí trvat alespoň 5 let,
  • pojistná smlouva musí být sjednána alespoň na 60 měsíců,
  • není možný výběr peněz, není možné čerpat peníze určené k investování,
  • je stanovena minimální pojistná částka: u smlouvy pro případ dožití, která trvá 5–15 let, je to 40 000 Kč, u smlouvy nad 15 let je to 70 000 Kč.

Jednou z těchto podmínek je rezervotvorná složka dožití, kterou naše životní pojištění nemá. Simplea životní pojištění tak nesplňuje podmínky pro odpočty z daní. 

Rizikové životní pojištění a odpočet z daní

Uplatnění slevy na dani rizikové životní pojištění neumožňuje a ostatní pojištění to umožňují pouze při splnení zákonem daných podmínek. Pojistné, které klient na rizikovém životním pojištění uhradí, totiž není možné na rozdíl od investičního a kapitálového životního pojištění odečítat od základu daně z příjmu fyzických osob.

Jak odečíst životní pojištění z daní

Životní pojištění umožňuje snížit daňově uznatelný základ jen o takové pojistné, které bylo zaplaceno na krytí rizika smrti a dožití. Pojistné na úrazy nebo závažná onemocnění zahrnout nelze.

Zdroje

 

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastěší otázky

Co je odkupné v životním pojištění?

Odkupné v životním pojištění je částka, která je pojišťovnou klientovi vyplacena v případě, že dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se v takové situaci stanovuje jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Jedná se o část nespotřebovaného pojistného, které je k datu ukončení pojistné smlouvy vypočítáváno pomocí pojistněmatematických metod.

Co je soukromé životní pojištění?

Soukromé životní pojištění je na základě pojistné smlouvy sjednáváno soukromými pojišťovacími podniky. Soukromé životní pojištění se vztahuje na dožití, úmrtí, invaliditu a další pojistná rizika a pomáhá chránit jednotlivce, případně jeho rodinu v případě, kdy k takové situaci dojde.

Jak doložit životní pojištění?

Pro doložení životního pojištění je nezbytná kopie pojistné smlouvy o životním pojištění, ze které je zřejmé splnění všech potřebných podmínek v souladu se zákonem o daních z příjmů. V rámci daňového přiznání se pak smlouva dokládá za každé zdaňovací období. Pro roční zúčtování ji však stačí předložit jen při prvním uplatnění.

Jak funguje investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění funguje tak, že výše plnění je vázána na hodnotu podílových jednotek. Není žádná garance vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění. Investiční riziko zde nese klient, nikoliv pojišťovna. V průběhu trvání smlouvy může klient měnit investiční strategii a lze také provést přesun mezi fondy. Součástí některých IŽP mohou být i různá připojištění.

Jak na zdanění příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění?

Pokud se klient rozhodne pro předčasné ukončení pojistné smlouvy, je nutné dodanit životní pojištění v daňovém přiznání. V případě, že na pojištění přispíval zaměstnavatel, je nejen nutné mu ukončení životního pojištění oznámit, ale také následně příspěvek od zaměstnavatele zpětně dodanit, a to jako příjem ze závislé činnosti.

Jak se dodaňuje předčasně ukončené životní pojištění?

Pokud se klient rozhodne pro předčasné ukončení pojistné smlouvy, je nutné dodanit životní pojištění v daňovém přiznání. To platí pouze v případě, kdy bylo uplatněno snížení základu daně. V případě, že na pojištění přispíval zaměstnavatel, je nejen nutné mu ukončení životního pojištění oznámit, ale také následně příspěvek od zaměstnavatele zpětně dodanit, a to jako příjem ze závislé činnosti.

Jak zpětně dodanit životní pojištění?

Pokud je klientovi méně než 60 let, pak je v případě předčasného zrušení životního pojištění nutné zpětně dodanit částky, které byly v posledních 10 letech využívány pro slevu na dani. V daňovém přiznání se dodanění uvádí jako ostatní příjmy. Výše ostatních příjmů je součtem částek, o které byl v uplynulých 10 letech snížen základ daně.

Jak zrušit investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění se dá zrušit několika způsoby. Jednou možností je odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření, případně vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jak zrušit rizikové životní pojištění?

Rizikové životní pojištění je možno zrušit písemnou výpovědí, kterou je potřeba doručit pojišťovně. Na stránkách pojišťoven se ve valné většině dá najít vzor takové výpovědi. Smlouvu je nutné nejdříve vypovědět a počkat na konec výpovědní doby, než dojde ke zrušení. Ze zákona nejsou určeny konkrétní lhůty, takže má každá pojišťovna vlastní.

Jaké daňové výhody jsou spojeny se soukromým životním pojištěním?

Se soukromým životním pojištěním jsou spojené daňové výhody. Od základu daně je možné si odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato částka se rovná 15 % ze zaplaceného pojistného za kalendářní rok.

Kdy je životní pojištění daňově uznatelné?

Pokud má člověk životní pojištění s rezervotvornou složkou, slevu na dani lze uplatnit jen v některých případech. Životní pojištění je daňově uznatelné za splnění určitých podmínek. Životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let a alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), prostředky lze čerpat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu). Mohou být i případné další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy se vyplácí životní pojištění?

Životní pojištění se u jednodušších případů vyplácí v řádu několika dnů, u těch složitějších je to přibližně v řádu několika týdnů. Případně má pojišťovna povinnost sdělit oprávněné osobě, proč nelze v dané lhůtě (3 měsíců od nahlášení) ukončit šetření.

Další články

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení